Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYSTAŃ GRACZA (PRZYSTANGRACZA.PL)

Z DNIA 1 SIERPNIA 2019 ROKU

 

Sklep internetowy Przystań Gracza, dostępny pod adresem internetowym http://przystangracza.pl/, prowadzony jest przez Ret-All Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289561, posiadającą nr NIP: 5862203287, REGON: 220493200, o kapitale zakładowym w wysokości 100 500,00 PLN.

Dane kontaktowe:

Ret-All Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa

e-mail:  sklep.pg@przystangracza.pl 

tel. (22) 272 94 55

 

§ 1. Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 3. Klient – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 7. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu Klientom informacji o ofercie Sprzedawcy (marketing bezpośredni);
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 9. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 11. Sklep – sklep internetowy Przystań Gracza, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: http://przystangracza.pl/;
 12. Sprzedawca – Ret-All Sp. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289561, posiadająca nr NIP: 5862203287, REGON: 220493200, o kapitale zakładowym w wysokości 100 500,00 PLN;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupu Produktów w Sklepie, Klient zawiera Umowę sprzedaży z Ret-All Sp. z o.o.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży, zasady realizacji Umów sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną jedną z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
   1. Mozilla Firefox – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
   2. Google Chrome – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
   3. Microsoft Edge – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
   4. Internet Explorer – aktualna wersja przeglądarki,
   5. Apple Safari – aktualna wersja przeglądarki,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Zarówno przeglądanie asortymentu Sklepu, jak również dokonywanie Zamówień nie wymaga zakładania Konta.
 7. Produkty prezentowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 8. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 9. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

§ 3. Konto

 1. W ramach Sklepu, Klienci mają możliwość założenia Konta. Usługa Konto jest świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną i polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się do Konta, w szczególności podglądu zakupionych Produktów. Usługa Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 2. Zarejestrowanie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz Konto”. Następnie, na podany w Formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość, potwierdzająca założenie Konta. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej założenie Konta, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje zawarta Umowa zawarta na odległość.
 3. Założenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wypowiedzieć Umowę zawartą na odległość w zakresie usługi Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane we wstępie do Regulaminu, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) powiązanego z Kontem.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę zawartą na odległość w zakresie usługi Konta z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Konta w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Konta w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Konta w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu i Konta niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 4. Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu Produktów wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola, iż Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”,
  2. w Koszyku można ustalić liczbę sztuk każdego Produktu, rozmiar, rodzaj (jeśli Produkt jest dostępny w różnych rozmiarach i rodzajach), a także usunąć wybrane lub wszystkie Produkty,
  3. nacisnąć przycisk „Dalej”
  4. w przypadku posiadania aktywnego Konta, Klient może zalogować się do Konta i złożyć Zamówienie z wykorzystaniem danych dostępnych w Koncie,
  5. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności, wpisać dane do faktury (w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą),
  6. nacisnąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  7. w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w terminie określonym w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 5. W trakcie procedury Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia w zakresie wyboru i ilości Produktów należy nacisnąć na przycisk + / - lub przycisk „Usuń”, widoczne na stronie internetowej Sklepu podczas procedury Zamówienia.
 6. Samo umieszczenie Produktu w Koszyku, bez podejmowania dalszych kroków, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie gwarantuje rezerwacji tegoż Produktu.
 7. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany w Formularzu zamówienia lub w Koncie (gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta) zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. W przypadku braku Produktów, będących przedmiotem Zamówienia w magazynie, gdy Klient dokonał już za nie zapłaty, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą wartość lub jej odpowiednią część (w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym wypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z takim zwrotem.

 

§ 5. Ceny

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu dostępne są na stronie Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 5. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu mogą ulegać zmianom, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§ 6. Formy dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska za pobraniem,
  3. przesyłka do Paczkomatu InPost.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Koszty dostawy ponoszone przez Klienta wyszczególnione są jako osobna pozycja na fakturze VAT.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. gotówką przy odbiorze Zamówienia (za pobraniem);
  2. przed odbiorem Zamówienia (płatność z góry) – płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem natychmiastowym on-line za pośrednictwem operatora płatności „Przelewy24”.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu, w zakładce „Płatności”.

 

§ 7. Realizacja Zamówienia

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu w sposób określony w § 4 Regulaminu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności z góry – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze Zamówienia – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie podanym w opisie Produktu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Dostarczenie zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 7. Do każdego Zamówienia Klient otrzymuje fakturę VAT. Dane do faktury podaje Klient, wypełniając Formularz zamówienia. Faktura VAT jest wysyłana przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, wskazany w Formularzu zamówienia lub w Koncie (gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta), w ciągu 5 dni roboczych od daty zrealizowania Zamówienia.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatni z Produktów, ostatnią partię lub część, bądź w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniego z Produktów, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone we wstępie do Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  1. Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą; w przypadku złożenia oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać;
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca tylko równowartość tegoż najtańszego zwykłego sposobu;
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany we wstępie do Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9. Reklamacje

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku wystąpienia usterki lub ujawnieniu się wady (w ciągu 2 lat od dostarczenia) prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie:  https://rma.promise.pl/
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany we wstępie do Regulaminu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie Produktu.

 

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur Konsument może szukać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/).
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

§ 11. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletteru, udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych.
 2. W ramach Newsletteru, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newsletteru, naciskając link umieszczony w stopce każdego Newsletteru, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (e-mail), a następnie wybierając przycisk „wypisz mnie”.

 

§ 12. Dane osobowe

 1. W ramach korzystania przez Klientów ze Sklepu, Sprzedawca może gromadzić dane osobowe Klientów, dla których zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), jest administratorem.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być gromadzone głównie między innymi w następujących celach:
  1. realizacji usług Sklepu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. marketingu bezpośredniego Produktów, wysyłki oferty Sprzedawcy, świadczenia usługi Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane dotyczące Klientów są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania w związku, z którym zostały zgromadzone – nie dłużej niż nakazują to odpowiednie przepisy prawa bądź do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 4. Dane Klientów w granicach prawa mogą być dostępne dla innych niż Sprzedawca podmiotów, m. in. wspierających Sprzedawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności lub organów władzy publicznej.
 5. Każda osoba, której dane są gromadzone posiada uprawnienie do:
  1. żądania dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania;
  2. sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przeniesienia danych;
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Może jednak okazać się to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania (np. zawarcia Umowy sprzedaży).
 7. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy Klient może złożyć do Sprzedawcy stosowny wniosek na adresy wskazane we wstępie do Regulaminu.
 8. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Informacje i ceny zamieszczone na stronie Sklepu odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „regulamin”. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie Sklepu, a w przypadku Klientów posiadających Konto lub składających Zamówienia w przeszłości poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza protokołu odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności